Persoonlijk advies
Ruim assortiment
Bel met een adviseur op 088-7771400

Algemene voorwaarden

We bieden een transparant en duidelijk overzicht van de voorwaarden voor aankoop, levering en betaling van onze producten en diensten. Houd er rekening mee dat de voorwaarden per vestiging kunnen verschillen. Controleer altijd de geldende voorwaarden voor de betreffende vestiging om op de hoogte te zijn van eventuele verschillen en te weten wat u kunt verwachten bij samenwerking.

Hoogvliet

Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden worden gehanteerd door:

Trital Safety B.V.
Mandenmakerstraat 41
3194DA Hoogvliet
KvK nr.: 24297777

Lees hieronder onze algemene voorwaarden. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben? Neem dan contact op met onze klantenservice.

1. Toepasselijkheid

1.1  Uitsluitend deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Trital Safety en alle met de koper gesloten overeenkomsten, tenzij en voor zover hiervan door Trital Safety schriftelijk wordt afgeweken. Wanneer deze voorwaarden eenmaal onderdeel zijn gaan vormen van een tussen de koper en Trital Safety gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op al hun latere rechtsverhoudingen.

1.2  Door een transactie met Trital Safety aan te gaan, wordt de koper geacht afstand te doen van enig beroep op eigen voorwaarden, dat in strijd komt met deze voorwaarden. Op aanvullende toepassing van eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden kan de koper een beroep doen, indien dit beroep niet in strijd komt met letter of geest van deze voorwaarden.

1.3  Indien enige bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Overeenkomsten

2.1  Alle aanbiedingen, in welke vorm jegens wie ook gedaan, geschieden steeds vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand, zodra Trital Safety een verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, c.q. bevestigd, dan wel een opdracht in uitvoering heeft genomen.


2.2  Eventuele latere aanvullingen of afwijkingen worden slechts van kracht door de schriftelijke bevestiging van Trital Safety.


2.3  Gegevens betreffende de handelsgoederen van Trital Safety, zoals afmetingen, gewichten, kleuren en verdere eigenschappen worden slechts bij benadering verstrekt, evenals aan foto's, tekeningen, schema's en ontwerpen geen rechten kunnen worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4  Een overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper op grond van door Trital Safety in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.

2.5  Indien naderhand mocht blijken, dat de koper naar de mening van Trital Safety onvoldoende zekerheid kan verschaffen tot nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Trital Safety gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst terstond op te schorten of te beëindigen zonder enige verplichting tot  schadeloosstelling jegens de koper.

2.6  Trital Safety is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst indien dit nodig geacht wordt, de goederen onder rembours te verzenden.

2.7  Voor uitgevoerde leveringen, waartoe de koper geen schriftelijke opdracht heeft verstrekt, geldt de administratie van Trital Safety behoudens tegenbewijs terzake als dwingend bewijsmiddel voor het bestaan en uitvoering van de overeenkomst.

2.8  Toezeggingen door of overeenkomsten met personeel zijn eerst bindend, nadat de inhoud hiervan schriftelijk door Trital Safety is bevestigd.

2.9  Alle stukken, waarin aanbiedingen zijn neergelegd, vormen eigendom van Trital Safety. Deze gegevens mogen zonder schriftelijke toestemming van Trital Safety niet aan derden ter kennis worden gebracht.

2.10  Eventuele industriële of intellectuele eigendomsrechten op genoemde stukken en gegevens worden eveneens voorbehouden aan Trital Safety.

3. Prijzen

3.1  Alle prijzen zijn exclusief transport- en verzekeringskosten, omzetbelasting en verdere belastingen en heffingen welke op de koper rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2  De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Verkoper is gerechtigd middels prijsverhoging kostprijsstijgingen door te berekenen van grond- en hulpstoffen, vervoerskosten, assurantiepremies, valutakoersen of anderszins. Indien een prijsverhoging op deze gronden plaatsvindt binnen 3 maanden na de aanbieding door verkoper, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Prijsstijgingen tengevolge van fiscale heffingen en andere heffingen door de overheid mogen te allen tijde aan koper worden doorberekend.

4. Betaling

4.1  Betaling dient door de koper te geschieden zonder enige aftrek binnen 30 dagen na faktuurdatum op een door Trital Safety aan te wijzen bank- of girorekening

4.2  Vanaf de vervaldag wordt de koper over het niet betaalde deel van de fakturen 1½ % vertragingsrente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.

4.3  Indien de koper na schriftelijke sommatie door of namens Trital Safety, met enige betaling in gebreke blijft, is Trital Safety gerechtigd tot vergoeding van alle op de inning van de vorderingen vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4.4  Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen alle op de executie vallende kosten, alsmede het niet door veroordeling van de koper in de proceskosten gedekte deel van de fakturen van de gemachtigden of advocaten van Trital.

4.5  De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% (exclusief omzetbelasting) van het te vorderen bedrag te belopen, met een minimum van Euro 50,00 (exclusief omzetbelasting).

4.6  Indien de koper in gebreke blijft met betaling van enige opeisbare vordering, is Trital Safety eveneens gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst terstond op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te houden, onverminderd het recht schadevergoeding van de koper te vorderen.

4.7  Alle vorderingen van Trital Safety zijn terstond opeisbaar, indien de koper te eniger tijd geheel of gedeeltelijk de vrije beschikking over zijn vermogen verliest of naar het oordeel van Trital Safety dreigt te verliezen of de koper surseance van betaling aanvraagt of in gebreke blijft met de stipte nakoming van zijn verplichtingen jegens Trital Safety. Onder deze omstandigheden is Trital Safety bovendien gerechtigd de overeenkomst met de koper onmiddellijk en zonder tussenkomst van enige rechterlijke instantie te ontbinden of te schorsen, onverminderd het recht van Trital Safety op vergoeding van de daarvoor geleden schade.

4.8  Een eventueel verleend uitstel van betaling kan te allen tijde door Trital Safety weer worden ingetrokken.
geladen. In de overige gevallen, waaronder mede het geval dat de koper in gebreke blijft tijdig het vervoer te verzorgen of vervoerde goederen niet in ontvangst neemt, geldt als plaats van levering, de plaats waar de goederen zich op het tijdstip van de verkoop bevonden.

5. Levering en overgang van het risico

5.1  Ongeacht enig handelsrechtelijk beding of gebruik - franco, f.o.b., c.i.f. of anderszins - geldt als plaats van levering, de plaats waar de goederen door of namens Trital Safety of de koper in het eerste vervoermiddel zijn

5.2  Met de levering in de zin van lid 1 van dit artikel gaat het risico van de goederen op de koper over.

5.3  Hoewel steeds getracht zal worden opgegeven levertijden te handhaven, kan Trital Safety hiervoor niet instaan. Overschrijding van levertijden, door welke oorzaak ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, boetevorderingen of om ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

5.4  De koper is verplicht het geleverde alsmede de verpakking terstond bij ontvangst op zichtbare beschadigingen te controleren c.q. deze controle uit te voeren na mededeling van Trital Safety, dat de goederen te beschikking van de koper staan.

5.5  Eventuele tekorten of beschadigingen bij levering van de goederen, met inbegrip van de verpakking, dient de koper op de afleveringsbon, de faktuur en de eventuele vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan reclames door Trital Safety niet in behandeling behoeven te worden genomen.

5.6  Trital Safety is gerechtigd om in gedeelten te leveren en te faktureren.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1  Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom gaat eerst op de koper over, indien hij aan al zijn verplichtingen jegens Trital Safety heeft voldaan.

6.2  De koper is verplicht de geleverde goederen als eigendom van Trital Safety te waarmerken of gewaarmerkt te laten of de goederen zodanig van soortgelijke goederen van hemzelf of derden af te zonderen, dat de afgeleverde goederen te allen tijde identificeerbaar zijn als eigendom van Trital Safety.

6.3  Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan, is de koper niet gerechtigd goederen van Trital Safety al dan niet tot zekerheid te vervreemden, te bezwaren, te verhuren, in bruikleen of verbruikleen te geven of enige andere wijze in de macht van derden te brengen, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper.

6.4  Indien de koper ondanks het eigendomsvoorbehoud van Trital Safety goederen aan derden heeft doorgeleverd, is de koper verplicht om op eerste daartoe strekkende vordering van Trital Safety al zijn rechten uit dien hoofde jegens die derden aan Trital Safety over te dragen tot zekerheid voor alle vorderingen van Trital Safety op de koper.

7. Garantie en reclame

7.1  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen levert Trital Safety tegen de gebruikelijke handelskwaliteiten. Indien de koper Trital Safety aannemelijk maakt, dat het geleverde niet voldoet aan de in het handelsverkeer gebruikelijke normen, zal Trital Safety de betreffende goederen zoveel mogelijk vervangen of repareren. Garantie op door Trital Safety elders ingekochte goederen wordt slechts verstrekt indien en voor zover de betreffende fabrikant of leverancier garantie verstrekt.

7.2  In geval van gebreken aan de goederen dient de koper deze binnen een week na levering in de zin van artikel 5 van deze voorwaarden, schriftelijk aan Trital Safety te melden bij gebreke waarvan eventuele aanspraken op herlevering of garantie zijn vervallen.

7.3  De koper dient goederen waarover hij reclameert, franco bedrijfsadres aan Trital Safety terug te bezorgen.

8. Overmacht

8.1  In geval van overmacht is Trital Safety bevoegd zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de levertijd van de goederen te verlengen met de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te houden, zonder deswege schadeplichtig te zijn.

8.2  Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van Trital Safety onafhankelijke omstandigheid - al dan niet voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst - die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Hieronder is in ieder geval te verstaan oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, boycot, werkstaking of uitsluiting, brand, diefstal, verduistering, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, transportproblemen, importbeperkingen en andere overheidsvoorschriften.

9. Aansprakelijkheid

9.1  Trital Safety is niet gehouden tot vrijwaring wegens verborgen gebreken, welke voor Trital Safety niet kenbaar zijn of konden zijn. Behoudens de verplichting om de overeengekomen kwaliteit te leveren is Trital Safety niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook kosten en interessen daaronder gerekend.

9.2  Trital Safety is evenmin aansprakelijk voor schade aan derden, welke wordt veroorzaakt of is ontstaan in verband met de goederen die door Trital Safety aan de koper zijn geleverd. De koper verplicht zich Trital Safety te vrijwaren voor alle aanspraken, welke door derden tegen Trital Safety worden ingesteld, alsmede de schade te vergoeden, welke mocht ontstaan naar aanleiding van die aanspraken.

9.3  De door Trital Safety verstrekte adviezen terzake van de keuze uit en het gebruik of de toepassing van de handelsgoederen van Trital Safety geschieden vrijblijvend en voor risico van de koper.

9.4  Het verlenen van eventuele garantie of uitvoeren van herlevering, voorzover hierop geldig aanspraak gemaakt kan worden, geldt als enige en algehele schadevergoeding.

9.5  Mocht Trital Safety niettegenstaande dit artikel in rechte aansprakelijk blijken te zijn voor tekortkomingen van de overeenkomst of voor het veroorzaken van schade, dan geldt de op desbetreffende goederen betrekking hebbende koopsom in alle gevallen als het maximum, waarvoor Trital Safety tot betaling gehouden kan worden.

9.6  Trital Safety is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, welke aan haar opzet of grove schuld te wijten is, tot het bedrag waarvoor Trital Safety is verzekerd krachtens een verzekering die gebruikelijk is in de branche.

9.7  Behoudens bepalingen van dwingend recht terzake van (product-)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Trital Safety niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, aan personen, welke wordt veroorzaakt of is ontstaan in verband met metingen en dergelijke in of aan het lichaam.

9.8  Trital Safety is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door:

  • onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
  • onzorgvuldig gedrag van de wederpartij, diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen.

10. Geschillen

10.1  Op deze voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten van Trital Safety is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2  Uitgesloten van toepassing worden de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, alsmede de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken.

10.3  Alle geschillen, welke door Trital Safety of door de koper als zodanig worden beschouwd, kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantongerechten.

CONTACTFORMULIER

Terneuzen en Hellevoetsluis

Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden worden gehanteerd door:

Zeeland Supply Industrial Stores BV
Mr F.J. Haarmanweg 175
4538AN TERNEUZEN
KvK nr.: 21013426

en

All Safety Supply BV
Christiaan Huygensweg 17
3225 LD HELLEVOETSLUIS
KvK nr.: 24257744

Lees hieronder onze algemene voorwaarden. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben? Neem dan contact op met onze klantenservice.

1. Algemeen/definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden gehanteerd door All Safety;
  2. Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons in een contractuele relatie staat, op grond van een met ons gesloten of te sluiten koop- of andersoortige overeenkomst;
  3. Wij / ons: All Safety

1.2. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over (levering van) zaken wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en (advies-, reparatie-, keurings- en onderhouds)werkzaamheden van welke aard ook betreffende die zaken.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd en gelden dan alleen voor die betreffende transactie.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven op onze website, in folders, brochures etc. binden ons niet en gelden alleen als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht/order door Klant.

3.2. Een individuele prijsopgave aan Klant bindt ons alleen als deze schriftelijk is gedaan en als Klant deze voor afloop van de daarin genoemde termijn schriftelijk aanvaardt.

3.3. Als geen termijn is gegeven, zijn door ons gedane offertes en aanbiedingen 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag van de offerte/aanbieding.

3.4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat voor ons geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in de offerte/aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze offerte/aanbieding automatisch voor nabestellingen.

4. Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

4.2. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor door of namens Klant uitgewerkte ontwerpen, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dergelijke ontwerpen.

4.3. Bij opdracht tot vervaardiging van zaken op basis van door Klant aan ons verstrekte gegevens, logo’s, tekeningen etc. vrijwaart Klant ons volledig voor eventuele inbreuken van rechten van derden.

4.4. Voor de functionele geschiktheid van de door Klant voorgeschreven materialen is Klant zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal voor het doel waarvoor het volgens Klant is bestemd.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. Overeenkomsten komen langs elektronische weg (per internet of e-mail) tot stand wanneer wij een ons via elektronische weg gegeven opdracht/bestelling bevestigen.

5.2. Schriftelijke, telefonische en per fax ontvangen opdrachten en bestellingen worden zoveel mogelijk schriftelijk, per fax of per e-mail aan Klant bevestigd. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de opdracht/bestelling geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden. Deze datum is eveneens de datum waarop de overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen.

5.3. Opdrachten en bestellingen worden ook door ons geacht te zijn geaccepteerd als wij daaraan uitvoering geven.

5.4 Indien wij met twee of meer personen cq rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

6. Prijzen

6.1. Onze prijzen zijn in euro en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten voor vervoer en verpakking.

6.2. Onze prijzen kunnen gebaseerd zijn op door of aan ons (door onze toeleverancier) opgelegde minimum hoeveelheden.

6.3. Als wij met Klant een bepaalde prijs overeenkomen hebben we niettemin het recht tot verhoging van de prijs als er sprake is van significante prijswijzigingen ten aanzien van grondstoffen, materialen, valutakoersen en/of loon- en transportkosten of als onze toeleverancier zijn prijzen verhoogt. Als een prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

7. Aflevering en leveringstermijnen

7.1. Door ons opgegeven leveringstermijnen zijn altijd indicaties en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Klant ons dus schriftelijk in gebreke te stellen.

7.2. Levertijden gelden steeds onder voorbehoud van tijdige levering door onze toeleveranciers.

7.3. We hebben het recht om in gedeelten te leveren. Als zaken in gedeelten worden geleverd hebben wij het recht om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.4. Geleverde hoeveelheden kunnen afwijken van de overeengekomen hoeveelheden. Klant is gehouden om het meer geleverde in ontvangst te nemen en te betalen indien dat meerdere niet meer dan 10% afwijkt van de overeengekomen hoeveelheden. Klant is gehouden om het minder geleverde in ontvangst te nemen indien dat mindere niet meer dan 10% afwijkt van de overeengekomen hoeveelheden, waarna wij Klant dienovereenkomstig crediteren.

7.5. Het risico van de zaken gaat over op Klant op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

7.6 Eénmalige emballage wordt niet retour genomen; eventueel noodzakelijke be- of verwerking daarvan komt voor rekening van Klant. Overige emballage blijft steeds ons eigendom, mag door Klant niet op enigerlei andere wijze worden gebruikt, en dient op eerste verzoek in goede staat en geheel compleet aan ons te worden geretourneerd op een door ons aan te geven wijze. Wij behouden ons het recht voor om ter zake van emballage statiegeld aan Klant in rekening te brengen.

8. Garantie

8.1. Wij staan niet in voor de bruikbaarheid van de door ons geleverde producten, zaken of diensten voor een bijzonder doel en/of onder alle omstandigheden.

8.2. Garantie op producten geproduceerd door een derde is beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

8.3. Indien een zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont zijn wij slechts gehouden tot, te onzer keuze:
a. (kosteloos) herstel van de gebreken; of
b. levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken; of
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan Klant gezonden factuur.

8.4. De garantie geldt niet als de fout, het gebrek of de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of van het niet juist opvolgen van instructies.

8.5. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens Klant zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

 

9. Reclame, klachten, keuringen

9.1. Klant is gehouden de door ons geleverde zaken onmiddellijk na aflevering hiervan te (laten) onderzoeken. Daarbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de geleverde zaken wat betreft hoeveelheid/aantal overeenstemmen met de overeenkomst; en
  • of de geleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, als deze ontbreken, aan de eisen die daaraan conform normaal gebruik en/of handelsdoeleinden worden gesteld.

9.2. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond voor reclamering op.

9.3. Als wij een model, monster of voorbeeld hebben getoond of verstrekt, dan wordt dit vermoed alleen te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Reclames of klachten hieromtrent worden niet aanvaard.

9.4. Geconstateerde tekorten of waarneembare gebreken moeten - op straffe van verval van het reclamerecht - terstond op begeleidende documenten worden vermeld. Klachten ter zake worden niet in behandeling genomen indien de documenten zonder nadere vermelding zijn ondertekend.

9.5. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren moeten door Klant binnen 3 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken, doch uiterlijk binnen 3 maanden nadat de betreffende zaken aan Klant zijn geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze zoals vermeld in artikel 9.4.

9.6. Reclames over berekende prijzen en andere klachten over de factuur moeten binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van Klant daaromtrent jegens ons vervallen.

9.7. Bij overschrijding van de in artikel 9 genoemde termijnen vervalt ieder recht van Klant op reclamering.

9.8. Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting van Klant niet op. Ook blijft Klant verplicht tot afname van gedane bestellingen.

9.9. Klant dient ons te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ten aanzien van door ons geleverde zaken niet door derden op zich zijn genomen, kan Klant jegens ons (garantie-)aanspraken als bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten.

10.2. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld.

10.3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.4. Als wij aansprakelijk zijn voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

10.5. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens onze aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.6. Klant is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden.

10.7. Klant is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van zaken en materialen van ons die zich bij Klant bevinden, daaronder in ieder geval begrepen zaken genoemd in de artikelen 11 en 12.

10.8. Als Klant toegang krijgt tot het bestelsysteem van onze website en daartoe door ons een inlogcode toegewezen krijgt, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die Klant en/of derden lijden door gebruik en/of misbruik van die inlogcode. Klant zal ons vrijwaren ten aanzien van dergelijke schade van Klant en/of derden.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van betaling van de betreffende factuur. Bij volledige betaling van de factuur gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege over op Klant.

11.2. Door ons geleverde zaken die op grond van artikel 11.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door Klant worden gebruikt of verkocht. Klant mag de zaken, totdat gehele betaling daarvan aan ons is gedaan, niet verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

11.3. Als derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop wil vestigen of doen gelden, is Klant verplicht ons daarvan direct op de hoogte te stellen.

11.4. Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal en brand-, ontploffings- en waterschade. Op ons verzoek zal Klant ons deze verzekering tonen.

11.5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder Klant (of derden) bevinden maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Klant is gehouden om ons de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent ons reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden om de zaken terug te nemen.

12. Bruikleen, huur(koop)

12.1. De huurtijd vangt aan op het moment dat het gehuurde materiaal naar het adres van Klant of andere overeengekomen plaats is verzonden, ofwel op de dag dat Klant het materieel contractueel dient af te halen. De huurtijd bedraagt steeds ten minste drie dagen, en eindigt op het moment dat het materiaal in goede staat door ons retour is ontvangen, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. De huurtijd wordt verhoogd met de periode waarin het materieel, na beschadiging tijdens de huurtijd, door ons zodanig wordt hersteld dat wederverhuur kan plaatsvinden, onverminderd ons recht op vergoeding van overige schade.

12.2. In geval van niet tijdige betaling zijn wij o.a. gerechtigd al het materieel dat aan Klant is verhuurd terug te nemen en elders in te zetten, waartoe wij door Klant in staat moeten worden gesteld.

12.3. Het materieel mag slechts op het contractueel aangeduide worden ingezet, en mag ook niet aan derden in gebruik worden gegeven, op welke wijze ook.

12.4. Klant is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, brand of beschadiging van zaken en materialen van ons die in bruikleen, huur(koop) of consignatie aan Klant zijn gegeven.

12.5. Klant is verplicht alle in bruikleen, huur(koop) of consignatie verstrekte materialen en installaties voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal en brand-, ontploffings- en waterschade. Op ons verzoek zal Klant ons deze verzekering tonen.

 

13. Betaling

13.1. Betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op onze factuur is vermeld. Betaling vindt plaats door Klant zonder aftrek, korting of verrekening op een door ons aan te wijzen bankrekening.

13.2. Als betaling niet of niet geheel binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Klant onmiddellijk in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Wij hebben dan het recht om Klant rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente verhoogd met 1% per maand, of gedeelte van een maand, over de hoofdsom vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan.

13.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn hebben wij het recht om nakoming van onze overeenkomsten met Klant op te schorten totdat alle openstaande facturen door Klant aan ons zijn betaald. Ook hebben wij het recht bij volgende leveringen contante betaling of leveringen onder rembours te vragen.

13.4. Alle in redelijkheid door ons gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij maken als gevolg van niet-nakoming door Klant komen ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250,- euro, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten in rekening te brengen.

13.5. Betalingen strekken eerst in mindering op de in artikel 13.4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente (artikel 13.2) en ten slotte in mindering op de hoofdsom van de factuur die het langst openstaat.

13.6. In geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van Klant zullen onze vorderingen op Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

14. Overmacht

14.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst door ons niet mogelijk is of in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

14.2. Tijdens overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Als de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, dan hebben wij en Klant beiden het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.3. Als wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichting hebben voldaan of kunnen voldoen, hebben we het recht om al geleverde c.q. leverbare zaken afzonderlijk te factureren en heeft Klant de verplichting deze factuur te betalen.

15. Ontbinding

15.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Ontbinding is slechts mogelijk indien de wederpartij eerst schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen en de wederpartij daarin in gebreke blijft.

15.2. Naast het bepaalde in artikel 15.1 zullen al onze overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Klant.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1. Op alle opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen ons en Klant is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Wij zullen met Klant proberen eventuele geschillen eerst minnelijk (door middel van overleg) op te lossen.

16.3. Als wij een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.

17. Overige bepalingen

17.1. Als een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd zouden zijn of worden laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen wij en Klant gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk gelijke strekking die niet aan vernietiging blootstaat.

17.2. Als wij uit coulance of om andere redenen in eerste instantie tegenover Klant geen beroep doen op enige toepasselijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, verwerken wij daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep te doen op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

18. Deponering

18.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 21013426.

 

Addendum Gegevensverwerking per 24-05-2018

All Safety gaat altijd zorgvuldig met bedrijfs- en persoonsgegvens om. Onze processen en procedures zijn aangepast aan de verlichtingen uit de AVG. Bij eventuele wijzigingen houden we rekening met de bescherming van privacy gevoelige informatie en verwerken we alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

All Safety registreert persoonsgegevens zoals naw-gegevens en maatgegevens om correct uitvoer te kunnen geven aan de door klant bestelde artikelen. Zonder deze gegevens kunnen we geen passende kleding, schoenen of PBM’s bestellen en uitleveren. We doen dit op grond van de koopovereenkomst die u of uw werkgever met ons sluit. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving.

All Safety is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits we zekergesteld hebben dat de subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op ons rusten op basis van dit addendum. Wij blijven in deze verhouding aanspreekpunt van de afnemer. We geven uw gegevens niet door aan onze leveranciers.

All Safety treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

Om u een goede service bij nabestellingen te kunnen bieden bewaren we deze gegevens zolang u of uw werkgever klant blijft bij ons. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering. U kunt uw toestemming om deze gegevens te bewaren weer intrekken. Een eventueel datalek wordt geregistreerd en indien nodig gemeld. U heeft het recht een eventuele klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTFORMULIER

All Safety

Onze dagelijkse missie is het mede zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers. All Safety biedt een compleet pakket aan ondersteuning, om dit doel samen met onze opdrachtgevers te bereiken.
© 2024

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice. Wij beantwoorden op werkdagen binnen 4 uur.

Het laatste nieuws van All Safety?

Meld je aan voor de nieuwsbrief of via social media.