algemene voorwaarden

INLOGGEN
Log in op een andere website


Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door:

Zeeland Supply Industrial Stores BV
Mr F.J. Haarmanweg 175
4538AN TERNEUZEN
KvK nr.: 21013426

en

All Safety Supply BV
Christiaan Huygensweg 17
3225 LD HELLEVOETSLUIS
KvK nr.: 24257744

1. Algemeen/definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden gehanteerd door All Safety;
b. Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons in een contractuele relatie staat, op grond van een met ons gesloten of te sluiten koop- of andersoortige overeenkomst;
c. Wij / ons: All Safety

1.2. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over (levering van) zaken wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en (advies-, reparatie-, keurings- en onderhouds)werkzaamheden van welke aard ook betreffende die zaken.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd en gelden dan alleen voor die betreffende transactie.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven op onze website, in folders, brochures etc. binden ons niet en gelden alleen als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht/order door Klant.

3.2. Een individuele prijsopgave aan Klant bindt ons alleen als deze schriftelijk is gedaan en als Klant deze voor afloop van de daarin genoemde termijn schriftelijk aanvaardt.

3.3. Als geen termijn is gegeven, zijn door ons gedane offertes en aanbiedingen 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag van de offerte/aanbieding.

3.4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat voor ons geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in de offerte/aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze offerte/aanbieding automatisch voor nabestellingen.

4. Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

4.2. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor door of namens Klant uitgewerkte ontwerpen, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dergelijke ontwerpen.

4.3. Bij opdracht tot vervaardiging van zaken op basis van door Klant aan ons verstrekte gegevens, logo’s, tekeningen etc. vrijwaart Klant ons volledig voor eventuele inbreuken van rechten van derden.

4.4. Voor de functionele geschiktheid van de door Klant voorgeschreven materialen is Klant zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal voor het doel waarvoor het volgens Klant is bestemd.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. Overeenkomsten komen langs elektronische weg (per internet of e-mail) tot stand wanneer wij een ons via elektronische weg gegeven opdracht/bestelling bevestigen.

5.2. Schriftelijke, telefonische en per fax ontvangen opdrachten en bestellingen worden zoveel mogelijk schriftelijk, per fax of per e-mail aan Klant bevestigd. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de opdracht/bestelling geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden. Deze datum is eveneens de datum waarop de overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen.

5.3. Opdrachten en bestellingen worden ook door ons geacht te zijn geaccepteerd als wij daaraan uitvoering geven.

5.4 Indien wij met twee of meer personen cq rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

6. Prijzen

6.1. Onze prijzen zijn in euro en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten voor vervoer en verpakking.

6.2. Onze prijzen kunnen gebaseerd zijn op door of aan ons (door onze toeleverancier) opgelegde minimum hoeveelheden.

6.3. Als wij met Klant een bepaalde prijs overeenkomen hebben we niettemin het recht tot verhoging van de prijs als er sprake is van significante prijswijzigingen ten aanzien van grondstoffen, materialen, valutakoersen en/of loon- en transportkosten of als onze toeleverancier zijn prijzen verhoogt. Als een prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

7. Aflevering en leveringstermijnen

7.1. Door ons opgegeven leveringstermijnen zijn altijd indicaties en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Klant ons dus schriftelijk in gebreke te stellen.

7.2. Levertijden gelden steeds onder voorbehoud van tijdige levering door onze toeleveranciers.

7.3. We hebben het recht om in gedeelten te leveren. Als zaken in gedeelten worden geleverd hebben wij het recht om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.4. Geleverde hoeveelheden kunnen afwijken van de overeengekomen hoeveelheden. Klant is gehouden om het meer geleverde in ontvangst te nemen en te betalen indien dat meerdere niet meer dan 10% afwijkt van de overeengekomen hoeveelheden. Klant is gehouden om het minder geleverde in ontvangst te nemen indien dat mindere niet meer dan 10% afwijkt van de overeengekomen hoeveelheden, waarna wij Klant dienovereenkomstig crediteren.

7.5. Het risico van de zaken gaat over op Klant op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

7.6 Eénmalige emballage wordt niet retour genomen; eventueel noodzakelijke be- of verwerking daarvan komt voor rekening van Klant. Overige emballage blijft steeds ons eigendom, mag door Klant niet op enigerlei andere wijze worden gebruikt, en dient op eerste verzoek in goede staat en geheel compleet aan ons te worden geretourneerd op een door ons aan te geven wijze. Wij behouden ons het recht voor om ter zake van emballage statiegeld aan Klant in rekening te brengen.

8. Garantie

8.1. Wij staan niet in voor de bruikbaarheid van de door ons geleverde producten, zaken of diensten voor een bijzonder doel en/of onder alle omstandigheden.

8.2. Garantie op producten geproduceerd door een derde is beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

8.3. Indien een zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont zijn wij slechts gehouden tot, te onzer keuze:
a. (kosteloos) herstel van de gebreken; of
b. levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken; of
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan Klant gezonden factuur.

8.4. De garantie geldt niet als de fout, het gebrek of de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of van het niet juist opvolgen van instructies.

8.5. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens Klant zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

9. Reclame, klachten, keuringen

9.1. Klant is gehouden de door ons geleverde zaken onmiddellijk na aflevering hiervan te (laten) onderzoeken. Daarbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde zaken wat betreft hoeveelheid/aantal overeenstemmen met de overeenkomst; en
- of de geleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, als deze ontbreken, aan de eisen die daaraan conform normaal gebruik en/of handelsdoeleinden worden gesteld.

9.2. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond voor reclamering op.

9.3. Als wij een model, monster of voorbeeld hebben getoond of verstrekt, dan wordt dit vermoed alleen te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Reclames of klachten hieromtrent worden niet aanvaard.

9.4. Geconstateerde tekorten of waarneembare gebreken moeten - op straffe van verval van het reclamerecht - terstond op begeleidende documenten worden vermeld. Klachten ter zake worden niet in behandeling genomen indien de documenten zonder nadere vermelding zijn ondertekend.

9.5. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren moeten door Klant binnen 3 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken, doch uiterlijk binnen 3 maanden nadat de betreffende zaken aan Klant zijn geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze zoals vermeld in artikel 9.4.

9.6. Reclames over berekende prijzen en andere klachten over de factuur moeten binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van Klant daaromtrent jegens ons vervallen.

9.7. Bij overschrijding van de in artikel 9 genoemde termijnen vervalt ieder recht van Klant op reclamering.

9.8. Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting van Klant niet op. Ook blijft Klant verplicht tot afname van gedane bestellingen.

9.9. Klant dient ons te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ten aanzien van door ons geleverde zaken niet door derden op zich zijn genomen, kan Klant jegens ons (garantie-)aanspraken als bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten.

10.2. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld.

10.3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.4. Als wij aansprakelijk zijn voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

10.5. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens onze aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.6. Klant is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden.

10.7. Klant is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van zaken en materialen van ons die zich bij Klant bevinden, daaronder in ieder geval begrepen zaken genoemd in de artikelen 11 en 12.

10.8. Als Klant toegang krijgt tot het bestelsysteem van onze website en daartoe door ons een inlogcode toegewezen krijgt, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die Klant en/of derden lijden door gebruik en/of misbruik van die inlogcode. Klant zal ons vrijwaren ten aanzien van dergelijke schade van Klant en/of derden.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van betaling van de betreffende factuur. Bij volledige betaling van de factuur gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege over op Klant.

11.2. Door ons geleverde zaken die op grond van artikel 11.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door Klant worden gebruikt of verkocht. Klant mag de zaken, totdat gehele betaling daarvan aan ons is gedaan, niet verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

11.3. Als derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop wil vestigen of doen gelden, is Klant verplicht ons daarvan direct op de hoogte te stellen.

11.4. Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal en brand-, ontploffings- en waterschade. Op ons verzoek zal Klant ons deze verzekering tonen.

11.5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder Klant (of derden) bevinden maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Klant is gehouden om ons de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent ons reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden om de zaken terug te nemen.

12. Bruikleen, huur(koop)

12.1. De huurtijd vangt aan op het moment dat het gehuurde materiaal naar het adres van Klant of andere overeengekomen plaats is verzonden, ofwel op de dag dat Klant het materieel contractueel dient af te halen. De huurtijd bedraagt steeds ten minste drie dagen, en eindigt op het moment dat het materiaal in goede staat door ons retour is ontvangen, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. De huurtijd wordt verhoogd met de periode waarin het materieel, na beschadiging tijdens de huurtijd, door ons zodanig wordt hersteld dat wederverhuur kan plaatsvinden, onverminderd ons recht op vergoeding van overige schade.

12.2. In geval van niet tijdige betaling zijn wij o.a. gerechtigd al het materieel dat aan Klant is verhuurd terug te nemen en elders in te zetten, waartoe wij door Klant in staat moeten worden gesteld.

12.3. Het materieel mag slechts op het contractueel aangeduide worden ingezet, en mag ook niet aan derden in gebruik worden gegeven, op welke wijze ook.

12.4. Klant is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, brand of beschadiging van zaken en materialen van ons die in bruikleen, huur(koop) of consignatie aan Klant zijn gegeven.

12.5. Klant is verplicht alle in bruikleen, huur(koop) of consignatie verstrekte materialen en installaties voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal en brand-, ontploffings- en waterschade. Op ons verzoek zal Klant ons deze verzekering tonen.

13. Betaling

13.1. Betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op onze factuur is vermeld. Betaling vindt plaats door Klant zonder aftrek, korting of verrekening op een door ons aan te wijzen bankrekening.

13.2. Als betaling niet of niet geheel binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Klant onmiddellijk in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Wij hebben dan het recht om Klant rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente verhoogd met 1% per maand, of gedeelte van een maand, over de hoofdsom vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan.

13.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn hebben wij het recht om nakoming van onze overeenkomsten met Klant op te schorten totdat alle openstaande facturen door Klant aan ons zijn betaald. Ook hebben wij het recht bij volgende leveringen contante betaling of leveringen onder rembours te vragen.

13.4. Alle in redelijkheid door ons gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij maken als gevolg van niet-nakoming door Klant komen ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250,- euro, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten in rekening te brengen.

13.5. Betalingen strekken eerst in mindering op de in artikel 13.4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente (artikel 13.2) en ten slotte in mindering op de hoofdsom van de factuur die het langst openstaat.

13.6. In geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van Klant zullen onze vorderingen op Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

14. Overmacht

14.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst door ons niet mogelijk is of in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

14.2. Tijdens overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Als de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, dan hebben wij en Klant beiden het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.3. Als wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichting hebben voldaan of kunnen voldoen, hebben we het recht om al geleverde c.q. leverbare zaken afzonderlijk te factureren en heeft Klant de verplichting deze factuur te betalen.

15. Ontbinding

15.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Ontbinding is slechts mogelijk indien de wederpartij eerst schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen en de wederpartij daarin in gebreke blijft.

15.2. Naast het bepaalde in artikel 15.1 zullen al onze overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Klant.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1. Op alle opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen ons en Klant is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Wij zullen met Klant proberen eventuele geschillen eerst minnelijk (door middel van overleg) op te lossen.

16.3. Als wij een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.

17. Overige bepalingen

17.1. Als een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd zouden zijn of worden laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen wij en Klant gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk gelijke strekking die niet aan vernietiging blootstaat.

17.2. Als wij uit coulance of om andere redenen in eerste instantie tegenover Klant geen beroep doen op enige toepasselijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, verwerken wij daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep te doen op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

18. Deponering

18.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 21013426.

Addendum Gegevensverwerking per 24-05-2018

All Safety gaat altijd zorgvuldig met bedrijfs- en persoonsgegvens om. Onze processen en procedures zijn aangepast aan de verlichtingen uit de AVG. Bij eventuele wijzigingen houden we rekening met de bescherming van privacy gevoelige informatie en verwerken we alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

All Safety registreert persoonsgegevens zoals naw-gegevens en maatgegevens om correct uitvoer te kunnen geven aan de door klant bestelde artikelen. Zonder deze gegevens kunnen we geen passende kleding, schoenen of PBM’s bestellen en uitleveren. We doen dit op grond van de koopovereenkomst die u of uw werkgever met ons sluit. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving.

All Safety is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits we zekergesteld hebben dat de subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op ons rusten op basis van dit addendum. Wij blijven in deze verhouding aanspreekpunt van de afnemer. We geven uw gegevens niet door aan onze leveranciers.

All Safety treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

Om u een goede service bij nabestellingen te kunnen bieden bewaren we deze gegevens zolang u of uw werkgever klant blijft bij ons. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering. U kunt uw toestemming om deze gegevens te bewaren weer intrekken. Een eventueel datalek wordt geregistreerd en indien nodig gemeld. U heeft het recht een eventuele klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF


All Safety gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuwsbrieven te verzenden. Vink het keuzeveld aan om uw toestemming te verlenen:

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@allsafety.com. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

  1. ALGEMENE VOORWAARDEN