Persoonlijk advies
Ruim assortiment
Bel met een adviseur op 088-7771400

 

KENNISBANK

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Dit artikel bestaat uit de volgende onderdelen: PBM zijn verplicht, waarom persoonlijke bescherming zo belangrijk is en de kwaliteitseisen van PBM.

PBM's zijn verplicht

Goed werkgeverschap is o.a. zorgdragen dat werknemers op de hoogte zijn van de risico’s binnen het werk. De werkgever zal standaard, vooraf aan de keus welke PBM’s er gedragen moeten worden, een wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van de werkzaamheden laten uitvoeren. Binnen dit proces maken taak risicoanalyses in het werk duidelijk welke PBM’s de juiste passende bescherming kunnen bieden. Zijn er nog restrisico’s dan geldt een afzonderlijke beoordeling om de aanvullende PBM vereisten hierover vast te kunnen stellen.

PBM’s worden gratis, gesteund vanuit de Arbowet, beschikbaar gesteld. De door werkgever, werknemer en medezeggenschapsorgaan vastgestelde en voorgeschreven PBM’s dienen bij de uitvoering van het werk verplicht gedragen te worden. Nog dwingender is deze verplichting indien er sprake is van restrisico’s. Het niet dragen van de voorgeschreven PBM’s is mogelijk indien blijkt dat PBM’s niet afdoende bescherming bieden en/of nieuwe risico’s geven in het werk.

Door PBM’s in een lijst op te nemen en te documenteren in de beoordeelde RI&E, borgt het PBM beleid hetgeen is afgesproken in organisatie(s) c.q. ondernemingen.

De werkgever heeft de plicht en de zorg dat het PBM-beleid wordt gecommuniceerd en dat er vervolgens uitvoering aan wordt gegeven en toezicht op wordt gehouden. Vanuit de Arbowet is de preventiemedewerker de meest  aangewezene hiervoor. Werknemers hebben de verplichting voorlichting, instructie en eventuele periodieke trainingen te volgen.

Waarom persoonlijke bescherming zo belangrijk is
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) moeten bescherming bieden om letsel en verzuim te voorkomen.  Naast een goede beheersing van risico’s bieden PBM’s tevens een belangrijke preventie op financiële schade voor werkgever en werknemer(s).

All Safety als leverancier staat garant voor een goed georganiseerde expertise waarin beschikbaarheid, verstrekking, voorlichting, onderricht, instructie, onderhoud, reparatie, correcte opslag, vervanging en afvalbeheer van PBM’s op een zorgvuldig wijze is geborgd.
Bij de verkoop van een PBM product wordt standaard een gebruiksaanwijzing van de fabrikant meegeleverd. Informatie die standaard beschikbaar moet zijn om voorlichting, toezicht, juist gebruik, goed onderhoud, opslag en zorgvuldig afvalbeheer te kunnen uitvoeren.  Belangrijk is immers:

  • hoe dit beschermingsmiddel te gebruiken, om welke categorieaanduiding het gaat (1 is bij laag- 2 bij normaal en 3 bij hoog risico), waarvoor het PBM niet te gebruiken, de  normeringen en symbolen/ pictogrammen, de technische informatie en de conformiteitsverklaring.


Kwaliteitseisen PBM's

Het toezicht op de kwaliteitseisen van PBM’s en het uitvoeren van de conformiteitsbeoordelingsprocedures  blijven een verantwoordelijkheid van de fabrikant. Dit geldt ook voor beschikbaarheid van de CE markering en de opgestelde technische documenten enerzijds vastgelegd in een gebruiksaanwijzing en anderzijds  in een technisch dossier. De fabrikant is wettelijk verplicht deze gegevens 10 jaar te bewaren. Hierbij horen ook de gegevens van klachtenonderzoeken en het register waarin de distributeurs zijn opgenomen. Dit om aansprakelijkheidsvragen en vragen van bevoegde instanties te kunnen beantwoorden.

Keuringsinstituten (Notified Body (ook NoBo)) doen uitvoering voor een typekeur 1-2 PBM.

Zij worden vanuit de Overheid als bevoegde instanties in Brussel aangemeld (AAKI: Aangewezen Aangemelde Keurings Instelling). Voor een PBM categorie product geldt controle op fabricage door een aangewezen NoBo ivm kwaliteitsgarantie van het eindproduct.

Gedegenheid, vertrouwen en geloofwaardigheid door het continu monitoren van de vereisten en de daarbij behorende processen die zekerheid bieden voor onze klanten. Dit houdt in dat:

  1. de geleverde PBM’s  betrouwbare kwaliteitsnormeringen hebben, conform wat de harmonisatie, nieuwe aanpak,  zoals in de EU Richtlijn 89/686 is bedoeld.
  2. de specificaties van PBM’s  voldoen aan wat vereist wordt en resulteert in veilig en gezond kunnen uitvoeren van werk per branche / industriesoort. Dit mede voorzien van professionele advisering, ondersteuning en service. Eventueel aangevuld met participatie in projectmatig werken.

All Safety staat voor een gesystematiseerde wijze van werken waarin zowel het procesmatig denken, het implementeren van PBM’s in organisaties c.q. ondernemingen en de invulling en toepassing van het begrip bescherming, namelijk het veilig en gezond kunnen uitvoeren van werkzaamheden. Dit alles conform in lijn met wat de EU Richtlijn  89/686 voorstaat en bedoeld. 

Bescherming is enerzijds zorgvuldigheid betrachten m.b.t. de technische- gezondheidskundige- en ergonomische eisen en anderzijds de inzet op het bereiken van bewustwording en veilig gedrag van zowel de werkgever als werknemers.

 

Neem bij vragen contact met ons op

 

 

All Safety

Onze dagelijkse missie is het mede zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers. All Safety biedt een compleet pakket aan ondersteuning, om dit doel samen met onze opdrachtgevers te bereiken.
© 2024

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice. Wij beantwoorden op werkdagen binnen 4 uur.

Het laatste nieuws van All Safety?

Meld je aan voor de nieuwsbrief of via social media.